دربارة ,فرمايد؟ ,امام ,نماز ,توضيح ,دارد؟ ,توضيح دهيد ,حکمي دارد؟ ,امام خميني ,امام صادق ,انقلاب اسلامي ,حکمي دارد؟ توضيح

 درس هفتم :

1  پس از رحلت رسول خدا (ص) وظیفه هدايت و رهبري مردم بر عهدة چه کساني قرار گرفت ؟

 

2  امامان براي اجراي دستورات الهي و هدايت مردم با چه موانعي مواجه بودند؟

 

3  آيا مي توان براي حلّ مسئله اي نزد هر حاکم يا پادشاهي رفت؟ جواب امام صادق (ع) را به اين سؤال بنويسيد.

 

4  به فرمودة امام صادق (ع) مردم در حلّ مسائل به سراغ چه کساني بايد بروند؟

 

5  هدايت و رهبري مردم در عصر غيبت بر عهدة چه کساني است؟

 

6  امام صادق (ع) دربارة پيروي از عالمان بدکار چه مي فرمايد؟

 

7  اسلام شناسان و فقيهان واقعي چه کساني هستند؟

 

8  چه کساني نايب و جانشين امام زمان (ع) به شمار مي روند؟ توضيح دهيد.

 

9  ولايت فقيه يعني چه؟ چهار شرط ولي فقيه را بنويسيد.

 

10  مشاور ارشد رئيس جمهور آمريکا در برابر عظمت و نفوذ خيره کنندة امام خميني (ره) چه اعتراف مي کند؟

 

11  امام خميني (ره) در چه موقعيتي تمام نقشه هاي شوم ابرقدرتها را بر هم زد و به مردم سراسر جهان چه پيامي داد؟

 

12  در عمل به اسلام عملکرد امام خميني (ره) چگونه بود؟

 

13  امام خميني (ره) در برابر مردم محروم چه مي گفت؟

 

14  به خاطر چه ويژگي هايي مجلس خبرگان آيت الله خامنه اي را شايسته ترين فرد براي رهبري جامعه اسلامي معرفي کرد؟

 

 درس هشتم :

1  رسول اکرم (ص) به يکي از اصحاب خود در مورد بسيار وضو گرفتن چه توصيه هايي فرمود؟

 

2  در چه مواردي واجب است که وضو داشته باشيم؟

 

3  وضو گرفتن در چه مواردي مستحب است؟

 

4  آب ها به طور کلي به چند دسته تقسيم مي شوند؟ و وضو گرفتن با کدام دسته از آب ها صحيح است؟

 

5  مباح بودن آب و ظرف وضو يعني چه؟

 

6  ترتيب و موالات در وضو يعني چه؟ توضيح دهيد.

 

7  دو مورد از چيزهايي که وضو و تيمم را باطل مي کنند را بنويسيد.

 

 درس نهم :

1  روي برگرداندن از قبله در هنگام نماز چه حکمي دارد؟ توضيح دهيد.

2  آيا حرف زدن در بين نماز و خنديدن با صداي بلند نماز را باطل مي کند؟ توضيح دهيد.

 

3  به هم زدن صورت نماز يعني چه؟ توضيح دهيد.

 

4  خوردن و آشاميدن يا فرو بردن ذره هاي ريز غذا در هنگام نماز چه حکمي دارد؟

 

5  کم و زياد کردن ارکان و واجبات نماز چه حکمي دارد؟

 

6  شک کردن در رکعت هاي نماز در چه صورتي نماز را باطل مي کند؟ (دو مورد)

 

7  تند و باعجله گفتن اذکار نماز چه حکمي دارد؟

 

8  شکستن نماز واجب از روي اختيار چه حکمي دارد؟ توضيح دهيد.

 

9  گفتن اذکار واجب نماز در حال حرکت چه حکمي دارد؟

 

10  گريه کردن در حال نماز چه حکمي دارد؟

 

 درس دهم :

1  امام علي (ع) در خصوص اثرپذيري از دوستان چه مي فرمايد؟

 

2  چرا بايد در انتخاب دوست دقت کنيم؟

 

3  سه مورد از ويژگي هاي دوست خوب را نام ببريد.

 

4  چرا بايد شخص خردمند و دورانديش را به دوستي انتخاب کنيم؟

 

5  حضرت علي (ع) دربارة رفاقت با افراد بي بند و بار چه مي فرمايد؟

 

6  چه افرادي به شمشيري زهرآلود تشبيه شده اند؟ توضيح دهيد.

7  دوستان واقعي چگونه خير يکديگر را مي خواهند؟

 

8  امام صادق (ع) دربارة محبوب ترين دوستان چه فرموده اند؟

 

9  سه مورد از حدود و وظايف دوستي را فقط نام ببريد.

 

10  امام علي (ع) دربارة ضايع نکردن حق دوست چه مي فرمايد؟

 

11  چهار مورد از کارهايي که پيوند دوستي را سست مي کنند را بنويسيد.

 

12  حضرت علي (ع) دربارة ميانه روي در دوستي چه مي فرمايد؟

13  امام علي (ع) دربارة داشتن توقّع بي جا از دوست چه مي فرمايد؟

 

14  چرا بايد از علاقه  افراطي نسبت به دوست خود پرهيز کرد؟

 

  درس يازدهم :

1  جامعه و مردمان آن در احساس مسئوليت نسبت به همديگر به چه چيزي تشبيه شده اند؟

 

2  امر به معروف و نهي از منکر يعني چه؟

 

3  چرا مؤمنان در امر به معروف و نهي از منکر نسبت به يکديگر مسئوليت بيشتري دارند؟

 

4  آيه اي دربارة امر به معروف و نهي از منکر بنويسيد.

 

5  امام کاظم (ع) دربارة آثار منفي ترك امر به معروف و نهي از منکر چه مي فرمايد؟

6  با توجه به فرمايش امام علي عليه السلام چرا خداوند اقوام پيشين از بي خردان و خردمندان را عذاب کرد؟

 

7  هدف ما در نهي از منکر بايد چه باشد؟

 

8  سه روش براي نهي از منکر وجود دارد، آنها را توضيح دهيد.

 

9  چگونه بايد خطاهاي افراد را به آنها تذکر بدهيم؟

 

10  تأثير امر به معروف و نهي از منکر چگونه بيشتر مي شود؟

 

11  توضيح دهيد که امر به معروف و نهي از منکر چگونه يک موفقيت محسوب مي شود؟

 

 درس دوازدهم :

1  يکي از راه کارهاي دين اسلام براي نجات مردم از فقر را بنويسيد.

 

2  پيامبر (ص) دربارة ثروتمنداني که حقوق واجب اموال خود را نپرداخته اند چه مي فرمايد؟

 

3  خداوند در قرآن دربارة انفاق چه مي فرمايد؟

 

4  خداوند در قرآن انفاق مال را از نشانه هاي چه چيزي مي داند؟

 

5  خداوند در سورة حشر چه چيزي را به عنوان حکمت انفاق بيان کرده است؟

 

6  انواع انفاق را نام برده و براي هر کدام دو مثال بزنيد.

 

7  زکات در اصل به چه معناست؟

8  پرداخت زکات چه منفعتي دارد و اگر پرداخت نشود چه اتفاقي خواهد افتاد؟

9  زکات فطره بر چه کساني واجب مي شود و به چه صورت بايد پرداخت شود؟

 

10  خمس يعني چه؟ و سال مالي چيست؟

 

11  دو مسئله و نکته اي که بايد در خمس به آنها توجه داشت را بنويسيد.

 

12  در جامعه اسلامي قرض دادن چه مزيت هايي دارد؟

 

13  پيامبر اکرم (ص) دربارة ارزش قرض دادن چه فرموده است؟

 

14  قرض گرفتن در چه حالتي نهي شده است؟ چرا؟

 

15  وقف به چه معناست؟ و به فرموده پيامبر اکرم (ص) کدام اعمال پس از مرگ از انسان قطع نمي شود؟

 

16  حضرت علي (ع) چه چيزهايي را وقف کردند؟ و در يکي از وقف نامه هاي آن حضرت چه جملاتي آمده است؟

 

17  در طول تاريخ اسلامي معمولاً وقف در چه اموري صورت مي گرفت؟ (چهار مورد)

 

18  از نتايج وقف چيست؟ و چه نفعي براي جامعه دارد؟

 

  درس سيزدهم :

1  وضعيت ايران را پيش از انقلاب اسلامي به صورت خلاصه بنويسيد.

 

2  بعد از انقلاب اسلامي ايران چه روحيه و باوري در ملت ايران زنده شد؟

3  آيه اي از قرآن دربارة خودباوري و وعدة خداوند به مؤمنان بنويسيد.

 

4  انقلاب اسلامي کدام توهم که باور ملت ايران شده بود را فرو ريخت و چه حقيقتي را به ما شناساند؟

 

5  چرا قدرت هاي استکباري به جاي جنگهاي نظامي، جنگ نرم يا شبيخون فرهنگي را در پيش گرفته اند؟

 

6  راه اندازي شبکه هاي ماهواره اي و سايت هاي اينترنتي با تحريم ها چه ارتباطي دارند؟

7  قدرتهاي استکباري با جنگ نرم عليه ملت و فرهنگ. ما به چه اهدافي مي خواهند دست يابند؟

 

8  چرا قدرتهاي استکباري مي خواهند ما را از تعليمات حکيمانه اسلام دور نگه دارند؟

9  خداوند در قرآن در مورد خطرات شبيخون فرهنگي از سوي دشمنان اسلام چه مي فرمايد؟

 

10  امير مؤمنان عليه السلام در نهج البلاغه دربارة انسان عفيف و پاکدامن چه مي فرمايد؟

 

  درس چهاردهم :

1  در فرهنگ اسلامي چه گروهي گروه باطل ناميده مي شوند؟

 

2  کلمه جهاد در زبان عربي به چه معناست؟ در فرهنگ اسلامي به چه معناست؟

 

3  خداوند در قرآن در سورة توبه دربارة جهاد چه مي فرمايد؟

 

4  توضيح دهيد که چرا جهاد در راه خدا هرگز شکست ندارد؟

 

5  دشمنان براي اينکه بتوانند ملت هاي ديگر را هميشه اسير خود قرار دهند چه نقشه اي را در سر مي پرورانند؟

6  سه نمونه از جهاد دفاعي مسلمانان در صدر اسلام و يک نمونه امروزي از دسيسه ها بر ضد اسلام را نام ببريد.

 

7  دشمنان براي شکستن مقاومت مسلمانان و تضعيف جبهه حق چه کارهايي را انجام مي دهند؟

 

8  خداوند بزرگ در قرآن کريم دربارة جهاد ابتدايي چه مي فرمايد؟

 

9  با توجه به آيات قرآن، هواداران شيطان چه کساني هستند؟ و وظيفه لشکر اسلام با حاکمان شيطاني چيست؟

 

10  خداوند در سورة انفال دربارة کسب آمادگي براي دفاع از دشمنان چه مي فرمايد؟

 

11  آمادگي و مهارتهاي نظامي چه فايده هايي دارد؟

 

12  دو ورزشي را که رسول اکرم (ص) توصيه فرمودند را نام ببريد.

 

 

منبع اصلی مطلب : دیوان معارف
برچسب ها : دربارة ,فرمايد؟ ,امام ,نماز ,توضيح ,دارد؟ ,توضيح دهيد ,حکمي دارد؟ ,امام خميني ,امام صادق ,انقلاب اسلامي ,حکمي دارد؟ توضيح
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سوالات اضافی معارف پایه 9 که در ازمون های آتی از آنها استفاده خواهد شد دروس 14-7